POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB:

 

RAÓ SOCIAL: ART BONAIRE SL

NIF: B60862240

ADREÇA I CODI POSTAL: Sant Gaudenci, 5 08870, SITGES (BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@artbonairesitges.es

TELÈFONS: 938947453

OBJECTE PRINCIPAL: Informació de serveis gràfics

 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat d’ART BONAIRE SL amb NIF B60862240 i domicili social situat a Sant Gaudenci 5 08870, SITGES (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ART BONAIRE SL té previst realitzar:

 

TRACTAMENTS REALITZATS

Gestió del web:

 • Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web:

 • Finalitat: Atendre les seves consultes i / o sol·licituds
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de l’acompliment normatiu:

 • Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven de l’acompliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
 • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
 • Base legítima: El compliment d’una llei
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions Comercials:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i / o serveis
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives Cessions: Cap
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió de sol·licituds de pressupostos:

 • Finalitat: Poder gestionar i tramitar el pressupost sol·licitat
 • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
 • Base legítima: El consentiment de l’interessat
 • Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
 • Cessions: No es preveuen
 • Transferències internacionals: No es preveuen
 • Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

ART BONAIRE SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable de l’Tractament, així com a la retirada de l’consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’ART BONAIRE SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l’tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de ART BONAIRE SL.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

–  Presentació d’un escrit a l’adreça SANT GAUDENCI 5, 08870, SITGES (BARCELONA) (a l’atenció de ART BONAIRE SL) o bé a través de correu electrònic a info@artbonairesitges.es.

– L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.
   Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

ART BONAIRE SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2 de juny de 2021